Thấy gái hồng nhan bỗng chốc mà...
Hỏi thăm cô ấy chửa hay đà?...
Hình dung yểu điệu in như thể...
Diện mạo phương phi ngó tưởng là...
Ăn mặc ra tuồng người ở chốn...
Nói năng phải lẽ giống con nhà...
Cơ chi ta được mà ta để...
Ta để đemveef để nữa ta...


Phan Khôi gọi lối thơ này là “triệt hạ”, nghĩa là ý dứt ngang phần sau, toàn bài câu nào cũng nói không hết ý mà ý đã đủ nảy ra.

Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936