Em ngồi dệt cửi trên khung,
Anh đến ngồi học cùng chung một đèn.
Lấy chồng như trống cặp kèn,
Như dao cặp thớt, như đèn cặp khâu.
Lấy chồng chẳng được đi đâu,
Như trống cặp chầu, như ngựa cặp quân.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004