Ăn đong cho đáng ăn đong,
Lấy chồng cho đáng hình dong anh chồng.


Khảo dị:
Ăn đong cho đáng ăn đong,
Lấy chồng cho đáng tấm chồng hẳn hoi.
Ăn đua cho đáng ăn đua,
Lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng.
Ăn mua cho đáng ăn mua,
Lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975