Có chồng thủ phận thủ duyên
Trăm con bướm đậu cửa quyền xin lui


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004