Con cò mắc mà chết,
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay.
Con cu đánh trống bằng tay,
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Chiền chiện vừa khóc, vừa lăn,
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò.


Khảo dị:
Con cò mắc dò mà chết,
Con quạ mua nếp làm chay.
Con cu đánh trống ba ngày,
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Xóm làng chạy đến lăng xăng,
Mua ba thước vải buộc
khăn cho cò.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009