Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005