Giương cung mà bắn con cò,
Con cò nó lặn, con cò nó bay.


Khảo dị:
Giương tên ra bắn con cò,
Con le nó lặn, con cò nó bay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001