Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)