Chim còn mến cội mến cành
Anh cũng biết cho em còn mến nghĩa sanh thành mẹ cha


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]