Chim còn mến cội mến cành
Anh cũng biết cho em còn mến nghĩa sanh thành mẹ cha


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004