Ngó lên dàng dạng da trời,
Thương cha nhớ mẹ biết đời nào nguôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004