Mẹ cha là biển là trời,
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004