Ai về nhắn bảo việc này cho:
Nhắn bảo cho rằng việc nhỡ to!
Chép miệng, bà nuôi to cái dạ,
Phờ râu, ông rể ẵm con so!
Cắm sào sâu quá nên thêm khó,
Néo riết dây vào hoá phải lo.
Vẫn biết sống lâu nhiều sự lạ,
Tử quy thắt lại một “con cò”.


Có sách chép tên bài là Mẹ vợ với chàng rể.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929