Chị dại đã có em khôn,
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò.
Em khôn em ở trong bồ,
Chị dại chị ở kinh đô chị về.
- Kinh đô thì mặc kinh đô,
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]