Chị dại đã có em khôn,
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò.
Em khôn em ở trong bồ,
Chị dại chị ở kinh đô chị về.
Kinh đô thì mặc kinh đô,
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)