Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì,
Tương Bần, húng Láng, còn gì ngon hơn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002