Công anh làm rể ba năm,
Chiếu chả được nằm, đất lại cắm chông.
Con bà, bà lại gả chồng,
Để tôi vất vả, tốn công nhiều bề.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)