- Anh ngồi bờ cỏ xót xa
Vô đây em trải chiếu hoa cho ngồi
- Chiếu hoa để cha mẹ em ngồi
Phận anh làm rể không dám ngồi chiếu hoa
Tới đây ngồi tạm lá dừa
Chiếu trải mặc chiếu, anh chưa dám ngồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001