Công anh làm rể ba năm,
Ăn những cơm hớt với hàm cá trê.
Ba năm anh trở ra về,
Cơm hớt phần chó, hàm trê phần mèo.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004