Có con đỡ gánh đỡ gồng,
Con đi lấy chồng vai gánh, tay mang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)