Có chồng như ngựa có yên
Anh đây lẻ bạn như chim quyên lạc bầy


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004