Lấy anh anh sắm sửa cho,
Dùi đục cho sẵn anh ghè đầu xương.
Khi vui anh gối đầu giường,
Khi buồn anh cứ đầu xương anh ghè.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004