Biển sâu cá lội mất tăm,
Dầu chờ dầu ngóng trăm năm cũng chờ.
Sông sâu cá lượn lờ đờ,
Dầu trông dầu đợi cho chí chờ trăm năm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004