Đợi chờ trúc ở với mai,
Đợi chờ anh ở với ai chưa chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001