Bao giờ trục mọc quanh thành,
Cha con nhà Nguyễn tan tành như tro.


Đây là một bài sấm ký thời Nguyễn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002