Bao giờ lúa mọc trên chì,
Voi đi trên giấy, Tây thì về Tây.


Bài ca dao này thuộc loại sấm ký lưu truyền trong dân gian, nói về tiền kẽm có hình cây lúa và tiền giấy in hình đầu voi thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002