Bồ các là bác chim ri
Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim ri...


Khảo dị:
Sáo sậu là cậu sáo đen
sáo đen là em sáo đá
sáo đá là má bồ nông
Bồ nông là ông ác là
Ác là là bà
tu hú
Tu hú là chú chim ri
Chim ri là dì chim xanh
Chim xanh là anh cò bợ
Cò bợ là vợ thằng Ngô
Thằng Ngô là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]