Bước lên đồng trên,
Thấy con sông mới.
Bước xuống đồng dưới,
Thấy con kênh đào.
Bước ra đồng sau,
Thấy máy bơm nước.
Bước ra đồng trước,
Thấy guồng đang quay.
Chẳng mưa từ chín tầng mây,
Thì mưa từ những bàn tay con người.


Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002