Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)