Anh đây thật khó, không giàu
Có lời nói trước kẻo sau em phàn nàn
- Khó khăn ta kiếm ta ăn
Giàu người cửa ván, ngõ ngăn mặc người
Khó khăn đắp đổi lần hồi
Giàu người đã dễ được ngồi mà ăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]