Ai vô Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết cầm roi, đi quyền.


Khảo dị:
Ai về Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết đánh roi, đi quyền.
Ai về Kẻ Mễ mà coi,
Con gái cũng giỏi múa roi, đánh quyền.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]