Ai vô Bình Định mà coi
Đàn bà cũng biết cầm roi đi quyền


Khảo dị:
Ai về Bình Định mà coi
Đàn bà cũng biết đánh roi đi quyền
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001