Ai vô Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết cầm roi, đi quyền.


Khảo dị:
Ai về Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết đánh roi, đi quyền.
Ai về Kẻ Mễ mà coi,
Con gái cũng giỏi múa roi, đánh quyền.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002