Ai vô Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết cầm roi đi quyền.


Khảo dị:
Ai về Bình Định mà coi,
Đàn bà cũng biết đánh roi đi quyền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001