Ai về Tuy Phước ăn nem
Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001