Ở đời nên phải chiều đời,
Chồng thời như cú, vợ thời như tiên.
Bởi chưng bố mẹ em tham bạc, tham tiền,
Cho nên cú ở với tiên cùn đời.
Bao giờ mãn kiếp, con cú kia ơi?
Thì tiên với cú mới rời được nhau!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004