Áo đang khô, không phải mưa sao áo ướt?
Bởi hiềm anh chậm bước, nên thầy mẹ bán gả em đi.


Khảo dị:
Áo em đang khô không ngờ áo em ướt
Bởi hiềm anh chậm bước, nên thầy mẹ bán gả em đi
Áo không khô bởi vì áo ướt
Vì chàng
chậm bước nên thầy mẹ gả trước em đi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001