Đi đâu từ sớm đến giờ,
Để cho tin đợi, tin chờ, tin mong.
Tin đi, tin lại về không,
Ai ngờ chồng bắc vợ đông thế này!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001