Chồng giận vợ thì vợ làm thinh,
Vợ giận, chồng hỏi rằng: mình giận ai?
Vợ rằng: giận trúc giận mai,
Vợ chồng ai nỡ giận dai bao giờ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]