Chồng giận vợ thì vợ làm thinh,
Vợ giận, chồng hỏi rằng: mình giận ai?
Vợ rằng: giận trúc giận mai,
Vợ chồng ai nỡ giận dai bao giờ!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009