Đồng Lầm nhuộm vải nâu non,
Bên hồ cá rộng, bên con sông bồi.


Đồng Lầm là tên nôm làng Kim Liên, trước còn gọi phường Kim Hoa, thôn Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, Hà Nội, có nghề nhuộm nâu. Cửa ô Kim Kiên còn gọi Ô Đồng Lầm.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002