Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
Ra công báo đáp ít nhiều phận con


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001