Trước mộ song thân

Con là mảnh vá dứt ra từ áo mẹ
Trám đời một vết nhăn sâu

Mảnh vá đôi lần cũ hơn áo vá
Thành con tấm áo đủ màu

Miếng vá lặn sâu cốt nhục
Mọi tấm khoác sau này đâu phải con

Lạy Người với sắc nâu non
Thịt da của mẹ vẫn còn thơm đây.


Nguồn: Hoa cỏ may, NXB Lao động, 2011