Chim kêu dưới suối ao đàng,
Em còn chút mẹ, cậy chàng viếng thăm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004