Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.


Khảo dị:
Lên non mới biết non cao,
con mới biết công lao mẫu từ.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004