Mùa thu gò ngựa Việt Vương đài
Rắn rồng lẫn lộn đáng thương thay
Mười bay sử làm sao kể xiết
Ba ngàn kiếp biết mấy luân hồi
Hủ nho tâm sự kêu trời hỏi
Núi sông đại lục vượt ra khơi
Ngổn ngang tám cõi mây trôi nổi
Anh hùng chống kiếm thở than dài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)