Nước biển đêm gầm gió đen rít
Quốc kêu ra máu núi thu sạt
Hổ báo dữ dằn giữ chín quan
Cửa vua im ỉm kêu không đạt

tửu tận tình do tại