Ta cưỡi rồng đi... chúng bạn đưa...
Phi Lai nhìn núi đứng lơ mơ
Mấy giò lan ngát, lòng ôm ấp
Nghìn lớp sương che, đất mịt mờ
"Tranh lộc" bao tuồng, dơ mắt quá!
Ngoạ long trong nước có ai chưa?
Chống gươm, thét lớn, ta về quách
Nghìn núi, đường gươm rộn gió mưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)