Người đẹp nay đã trưởng thành lộng lẫy,
Đến ngoài xa dừng lại thung dung.
Xe nàng bốn ngựa tráng hùng,
Quai hàm quấn đỏ trùng trùng ngựa xe.
Đến triều buông tấm che lông trĩ,
Đại phu nên sớm nghỉ lui về.
Để vua khỏi nhọc sớm kề.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.