Ai cho rằng rộng Hoàng Hà ?
Thuyền con nào lọt, gọi là rộng chăng ?
Xa xôi nước Tống ai rằng ?
Không đầy buổi sáng đi băng tới rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.