Cỏ ải mây cồn bao phủ yên
Đầy trời tuyết rụng lấp dấu đường
Nếu vào thời trẻ đang còn mạnh
Xuống ngựa đề thơ lạnh chẳng tường

tửu tận tình do tại