92.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ
Tạo ngày 22/11/2015 22:27 bởi tôn tiền tử
Khánh Hạ là một cây bút của hội bút Hương đầu mùa, báo Hoa học trò, ngày trước.

 

Tuyển tập chung