Quy San ngày tháng nhàn
Thanh cảnh trên non cách sạn quan
Hồng trần yếu lộ khen chê lẫn
Há chẳng nhớ Quy San


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.