Năm đi vội vã nước chảy mau,
Già đến xem xem đã bạc đầu.
Một tấm thân này không của tớ,
Ngoài thân thôi nhé mắc chi cầu.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)