Đời thiên sai vạn biệt,
Do vọng tưởng sinh ra.
Đừng phân biệt chi hết,
Muôn vật như nhau mà.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)