Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2021 15:37

贈黃君欽其一

文明物質漫相誇,
奢靡潮流染幾多,
獨此歐魂兼亞魄,
果然秋實勝春花。
經綸小試男兒手,
抒柚能成實業家。
我亦為君開眼孔,
免遭村嫗作揄揶。

 

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 1

Văn minh vật chất mạn tương khoa,
Xa mĩ trào lưu nhiễm kỷ đa,
Độc thử Âu hồn kiêm Á phách,
Quả nhiên thu thực thắng xuân hoa.
Kinh luân tiểu thí nam nhi thủ,
Trữ trục năng thành thực nghiệp gia.
Ngã diệc vị quân khai nhãn khổng,
Miễn tao thôn ẩu tác du gia.


Nguyên chú của tác giả: Hoàng Quân Khâm người phủ Điện Bàn, chuyên tâm xây dựng thực nghiệp, thất bại nhiều lần vẫn không thối tâm chí. Cuối cùng chí tự lập của ông đã thành tựu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Văn minh vật chất miệng rêu rao,
Xe xỉ trào lưu vướng vấn vào.
Phách Á hồn Âu như thể đã,
Xuân hoa thu quả đã tầng bao,
Kinh luân chút gọi tài năng cả,
Thực nghiệm ra tuồng phẩm giá cao.
Tớ đã nhờ người mà sáng mắt,
Quẩn quanh theo mấy ả lau nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn minh vật chất rêu rao,
Trào lưu xa xỉ nhiễm vào biết bao.
Hồn Âu Phách Á mình sao,
Quả thu thực thắng hoa nào xuân khai.
Kinh luân chút thử tài trai,
Ra tuồng thực nghiệm phẩm tài giá cao.
Nhờ người sáng mắt ta nào!
Quẩn quanh theo mấy ả chào lau chau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời